Ano. Je třeba znovu připomenout, že o obsahu zápisu do kroniky obce rozhoduje obec.

Nejen, že může jmenovat kronikáře, ale také může tentokrát na základě zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.) zřídit poradní orgán Rady obce („Komisi“) nebo poradní orgán Zastupitelstva obce („Výbor“) pro vedení kroniky, který se může zabývat sběrem podkladů i samotným zápisem do kroniky, případně mu mohou být svěřeny další úkoly.

Ve své podstatě jde o obdobu někdejší „Letopisecké komise“, kterou vymezovala starší a dnes již neplatná legislativa.