Kategorie dotazu: QuestionsKronika jako neperiodická publikace
jana zemankova zeptal se před 8 měsíci

Vážený pane magistře,
jsem kronikářkou města a nedávno jsem obdržela tento pokyn ze strany města:
Vážená paní doktorko,

dle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích má město povinnost z každého vydání neperiodické publikace (např. kronika) odevzdat stanovený počet výtisků Národní knihovně České republiky, Moravské zemské knihovně v Brně, Vědecké knihovně v Olomouci, Městské knihovně v Praze a místně příslušné krajské knihovně podle sídla vydavatele.
Vzhledem k tomu, že tyto neperiodické publikace budeme knihovnám posílat, je žádoucí, aby obsahovaly povinné náležitosti dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích. Jestli požadované náležitosti zařadíte na začátek nebo na konec kroniky ponechám na Vás.
Do kroniky je nutné doplnit:
c) obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vydala (dále jen „vydavatel“),
d) rok prvního vydání, je-li znám,
f) označení nositele autorských práv,
h) obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vyrobila, a rok, ve kterém byla tato publikace vydána. – IČO: 61984680 “

Zadavateli, městu, chci obvykle vyhovět. Kladu si však nyní otázku, zda lze kroniku považovat za neperiodickou publikaci dle uvedeného zákona, nakolik je vhodné pokyn doslovně plnit. Přivítám proto Váš názor, jako názor autority v oblasti kronikářství.
Samozřejmostí dosud bylo uvádět v kronice název města, rok za který je kronika napsána, jméno a příjmení, nikoliv však trvalý pobyt kronikáře. Také nebyl uváděn rok vydání, pokud šlo o kroniky průběžně psané, které byly ukončeny a svázány v posledních 15 letech vždy následující rok po roce, jehož události byly obsahem kroniky.
Vaše odpověď mi pomůže při další práci. Předem děkuji.
S pozdravem
Jana Zemánková