Po mnoha letech se 19. března se ve Státním okresním archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem uskutečnilo opět setkání kronikářů. Sjelo se jich třicetpět a mezi nimi byli též starostové obcí a regionální badatelé.
Archiv ve spolupráci s Polabským muzeem Poděbrady svolal kronikáře, protože si je vědom důležitosti a náročnosti kronikářské práce. Ostatně jeho zorganizování přislíbili zástupci archivu na setkání v rámci veletrhu REGIONY ČR.

Vedle výměny zkušeností zde hovořili odborníci k vedení kroniky. PhDr. Pavel Fojtík z Polabského muzea zdůraznil potřebu vedení kroniky v každé obci na základě zákona 132/2006 Sb. Nabídl pro informaci vzorový kronikářský zápis, uvedl jak ukládat přílohy. vystoupil archivář PhDr. Michal Řezníček, který se soustředil na spolupráci kronikáře s archivem. Zdůraznil, že každá obecní kronika po uplynutí 10 let od posledního zápisu by měla být předána archivu, neboť ten jediný je nejlepším místem pro uchování originálních kronik. Po púřestávce vystoupil Bohumil Tuzar – kronikář obce Krchleby, který se zaměřil na praktické věci kronikářské práce (papír, pero). V rozpravě se pak hovořilo zejména o zákonu na ochranu osobních údajů.
Státní okresní archiv v Nymburce plánuje uspořádat podobný seminář i příští rok.