Počátkem října se v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rovensku sešli kronikáři, starostové a zástupci Státního okresního archivu Šumperk, aby společně zahájili, v pořadí druhé, Setkání kronikářů nejen Mikroregionu Zábřežsko. Setkání se uskutečnilo pod záštitou Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko ve spolupráci s obcí Rovensko a Vlastivědným muzeem v Šumperku, a to pod vedením Josefem Šinclem, starostou obce Rovensko a místopředsedou Svazku MiZ a Evou Petrášovou, kronikářkou obce Rohle.

Úvod setkání patřil představení obce, ve které se kronikáři sešli, tedy Rovensku. Pan starosta Josef Šincl se zdatně ujal slova a systematicky pohovořil o budování infrastruktury, zlepšených podmínkách pro kulturní, společenský a sportovní život v obci, která leží necelé 3 km od města Zábřeh. Neopomněl představit projekty současné i budoucí. Historii Rovenska popsala ve svém projevu paní knihovnice Božena Sojáková. Přítomní se zároveň dozvěděli o dobře fungující knihovně, která svým programem oslovuje čtenáře všech věkových kategorií.

Starosta Rovensk J. Šincl

Projekt využití obecní kroniky v Městské knihovně Úsov představila paní Marcela Hamplová. Knihovna v Úsově již dlouhodobě nabízí čtenářům i ostatním badatelům možnost výpůjčky kopií starších městských kronik. O tyto materiály je enormní zájem zejména při sestavování rodokmenů, při seminárních pracích nebo vyhledávání dotazů pro autory připravovaných publikací.

Knihovnice Úsova M. Hamplová

Další obohacené informace získali kronikáři v příspěvku  Mgr. Ladislava Míči, Ph.D., který podrobně vysvětlil, jak funguje aplikace pro práci s digitalizovanými archiváliemi nazvaná Digitální archiv Zemského archivu v Opavě. Digitální archiv umožňuje rychle a snadno vyhledat potřebné informace v široké škále typů archiválií a komfortně si prohlížet jejich digitalizovanou podobu. V praxi bylo ukázáno vyhledávání v kronice, matrice      a sčítacím operátu obce Kosov. Přítomní kronikáři tak získali jednoduchý postup okamžitého přehledu o nalezených archiváliích, které mohou využívat ke své činnosti.

Mgr. Ladislav Míča, PhD.

Poslední vstup patřil publikační činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku. Přednášející Mgr. Lenka Müllerová představila regionální prameny pro čerpání informací ke kronikářské práci. Jednalo se o vlastivědné a historické publikace, internetové články a výzkumné úkoly odborných muzejních pracovníků. V příspěvcích šumperského archivu i muzea byla představena práce těchto institucí s důrazem možnosti návštěvy odborných knihoven, které mohou být dalším zdrojem informací při badatelské činnosti obecního i městského kronikáře.

Setkání navštívily přes dvě desítky účastníků z 18 měst a obcí. Stejně jako předešlý rok, dovezli zástupci Státního okresního archivu Šumperk, městské, obecní a školní kroniky, které jsou již v archivu uloženy. Kronikářům se tedy opět naskytla jedinečná příležitost nahlédnout do archivních materiálů toho místa, odkud píší kroniky. Přítomní měli možnost prolistovat kronikou i obrazovou přílohou hostící obce Rovensko a fotokronikou obce Dubicko, kterou na ukázku přivezl pan starosta Mgr. Václav Hampl. Další zajímavou práci a jako inspiraci pro nás ostatní, přinesl pan Jiří Nesét, kronikář obce Třeština. Jednalo se o velmi zajímavý dokument, kde byla zpracována historie třeštinských domů.

Výstavka kronik z archivu

Na závěr jsme byli panem starostou Rovenska pozváni k prohlídce místní kaple, která je zasvěcena Narození Panny Marie. Kaple byla postavena na náklady obce a z darů občanů v roce 1856. Další zajímavá zastávka patřila Pomníku obětem padlým ve válkách a závěr nás čekal milou prohlídkou v prostorách Základní školy a Mateřské školy Rovensko, kde jsme využili možnosti zazpívání si s dětmi v doprovodu kytary paní učitelky při hodině hudební výchovy. Z malotřídní rovenské školy jsme snad všichni odcházeli s pocitem, že čas strávený nad společným kronikářským setkáním byl přínosem a že naše „titěrná“ kronikářská práce měla a bude mít vždy velký smysl.

Návštěva školy

Všem účastníkům a především panu Josefu Šinclovi, za možnost setkání a přípravy občerstvení i propagačních předmětů, patří velké poděkování.

Eva Petrášová

kronikářka obce Rohle