Muzea a archivy dříve zcela běžně pořádaly vzdělávací akce pro kronikáře, ať už šlo o besedy, setkávání s výměnou zkušeností, přednášky nebo semináře. Mnohé z těchto institucí v této tradici (k radosti kronikářů) i nadále pokračují. Vlastivědní pracovníci z obcí přitom oceňují vlastní kontakt s archivem nebo muzeem, kde jsou uloženy písemné a hmotné prameny z jejich obcí. Samotní muzejníci nebo archiváři jim navíc dokáží nejlépe poradit z hlediska jejich odbornosti.
Bohužel mnohé archivy, muzea nebo pověřené úřady na podobnou práci s kronikáři rezignovaly a s poukazem na nedostatek personálních či prostorových kapacit nebo dokonce nedostatku finančních prostředků. Profesionální instituce tak přitom nevědomky přicházejí o to nejdůležitější – přes kronikáře mohou získat často poměrně dobrý přehled o předarchivní a archivní péči v obcích stejně jako zisk případných zajímavých a často vzácných archiválií.
Vzdělávání kronikářů zejména ve velkých městech převzaly firmy a agentury, které tuto specifickou oblast samosprávy (ano, kroniky od roku 2006 jsou součástí samosprávy) pojaly v podstatě jako komerční záležitost. Níže uvádíme pro zajímavost přehled firem a seminářů, o kterých jsme se v redakci zpravodaje Kroniky a kronikáři aktuálně dozvěděli:
SEKURKON s.r.o., Rašínovo nábřeží 26/50, 128 00 Praha 2
Teorie a praxe našeho kronikářství (dvoudenní seminář pro pokročilejší kronikáře) 4. až 5. května 2009 – Pardubice, 2.856 Kč vložné plus 109 Kč kniha
(Přednášející: PhDr. Jiří BARTOŇ – kronikář, Městská část Praha 11 a publicista, PhDr. Jindřich SCHWIPPEL (Filosofická fakulta UK Praha, Katedra pomocných věd historických a archivního studia), Mgr. Tereza SIGLOVÁ (odborná pracovnce SOkA Pardubice), Mgr. Andrea HOLASOVÁ (kronikářka, Městská část Praha 6), PhDr. František ŠEBEK (ředitel Východočeského muzea Pardubice), PhDr. Hana VINCENCIOVÁ (odborný pracovník Východočeského muzea v Pardubicích)

Témata: Historická regionalistika jako vědecká disciplina, Legislativa pro kronikáře a zahraniční řešení, Práce s písemnými dokumenty a práce s pamětníky, Kronika jako zdroj informací, Tištěné pomůcky, a) Kronikáři a muzea, muzea a kronikáři. b) Těžký život kronikáře, Ideální kronikář a ideální kronika podle starostů, historika, kronikáře atd. Výsledek malé ankety, Tradice kronik, Tradice českého kronikářství a písmáctví, Formy prezentace tradiční lidové kultury v obecních kronikách, Využití digitálního fotoaparátu, počítače a dalších aktuálních pomůcek v kronikářské praxi, Exkurze do Státního okresního archivu Pardubice.

Základy kronikářské práce – 1., 2., 15., 16. dubna 2009 – Litoměřice, Strakonice, Brno, Praha, vložné 1.557 Kč plus 109 Kč kniha.
(Přednášející: PhDr. Jiří BARTOŇ – kronikář, Městská část Praha 11 a publicista, PhDr. Jindřich SCHWIPPEL (Filosofická fakulta UK Praha, Katedra pomocných věd historických a archivního studia), Mgr. Jaromír Košťák (kronikář Jílového u Prahy), Mgr. Andrea HOLASOVÁ (kronikářka, Městská část Praha 6).
Témata: Zákon o kronikářství a novelizované předpisy, Historické prameny v archivech i jinde, tvorba tzv. soudobé dokumentace, Práce s pamětníky a tzv. Oral History, Praktické zkušenosti kronikáře.


Středočeský vzdělávací institut Akademie J.A. Komenského
Palackého třída 222 Nymburk, 288 02
Seminář Kroniky – 16. června 2009 – Praha, cena 1.420 Kč
Lektoři: PhDr. Michal Řezníček – archivář SOKA Nymburk, Bohumil Tuzar – archivář SOKA Nymburk a kronikář, Jindřich Josef Turek – kronikář města Cheb
Témata: · archivní zákon, stručně o archivní síti v ČR, · využití archivu pro kronikáře (na příkladu SOKA Nymburk), · archivy a kroniky (uložení, digitalizace), · seznámení s prací kronikáře ve větším městě, · specifika úlohy kronikáře, · fotodokumentace-vedení, zakládání a zpracovávání, · sběr archivního materiálu, jeho ukládání.


FALKO UNIVERSUM, s.r.o.
Návrší Svobody 27, 623 00 Brno
Seminář: Vedeme obecní kroniku – 19. května 2009 – Praha – cena 1.800 Kč. (Firma pořádá průběžně semináře po celé republice.)
Lektorka: Mgr. Helena Sedláčková (\“spolupracovnice a konzultantka kronikářům,
šéfredaktorka zpravodaje s dlouholetou zkušeností ve veřejné správě\“)
Témata semináře: Není kronika jako kronika – ukázky kronik v elektronické podobě. Odlišnosti v pojetí kronikářské práce v malé obci a větším městě.
Struktura zápisu, hlavní kapitoly, informační zdroje. Schvalování ročního zápisu, metodické pomůcky, doporučená literatura, odkazy. Nemáme kronikáře. Kde a jak ho hledat? Kronikářem a redaktorem v jedné osobě. Odměňování kronikáře.
Diskuze k vybraným problémům: Ručně nebo na počítači? Kronika na internetu. Jak podrobný má být roční zápis? Ukládání a archivace trojrozměrných příloh, atd. Výměna zkušeností.


Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Vítkova 10/241
186 00 Praha 8
Seminář Jak vést obecní kroniku aneb Kronikáři v 21. století, 26.2.2009 – Zlín (podobné semináře se konaly rovněž v Ostravě, Brně, Liberci, Ústí nad Labem, Olomouci, Českých Budějovicích), cena 1.200 Kč
Lektor: Mgr. Tomáš Hromádka („je sám obecním kronikářem, vydavatelem zpravodaje „Kroniky a kronikáři“, autorem publikace „KRONIKY“ a dalších“)
Témata: Kronikář a aktuální legislativa – Zákon o kronikách obcí 132/2006 Sb., Archivní zákon 499/2004 Sb., Zákon na ochranu osobních údajů 101/2000Sb.,
Vedení kroniky – praktické rady a zkušenosti, formální úprava kroniky, schvalování zápisu (od ručně psané kroniky po kroniku vytištěnou na počítačové tiskárně), Obecní kronika a zdroje informací pro zápisy, Možnosti využití kroniky.
Spolupráce kronikářů, Příručky, metodiky a další literatura pro kronikáře. Instituce poskytující metodickou pomoc kronikářům. Kontakty.
Odpovědi na otázky, diskuse a výměna zkušeností.


Informace byly vyhledány a doplněny z internetu a z pozvánek jednotlivých organizací.