Jsou lidé přímí, rovní, stojící si za svým názorem a současně jsou i hybateli různorodých procesů ve společnosti. Takovým člověkem byl PhDr. Miloš Zárybnický (12. 5. 1936 – 27. 1. 2022).

Narodil se v Lochkově, kde prožil dětství a velkou část svého života. Po dokončení základní školy v roce 1951 nastoupil do učení v závodě Motorlet v pražských Jinonicích, kde se vyučil v oboru letecký mechanik. Potom pokračoval ve studiu na střední průmyslové škole strojní  letecké v Praze-Hloubětíně, kde v roce 1957 maturoval. Po návratu ze základní vojenské služby v roce 1959  se vrátil do Motorletu, kde pracoval jako jako konstruktér.

V roce 1962 se stal ředitelem Muzea těžby zlata v Jílovém u Prahy. Při zaměstnání pak absolvoval studium filozofie a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V Muzeu těžby zlata pracoval do roku 1972. Během jeho působení v Jílovém došlo k založení kroužku přátel muzea a vzniku tzv. Heraldické sekce  – pozdějšího Klubu pro českou heraldiku a genealogii. V roce 1966 zde byla uspořádána první heraldická výstava v Československu. Od roku 1973 pracoval v Národním technickém muzeu v oddělení hornictví. Na konci roku 1986 se výrazně podílel na vzniku Sekce ochrany průmyslového dědictví, dobrovolné organizace jejímž smyslem byla propagace a ochrana technických památek.

Po odchodu do důchodu působil několik volebních období v zastupitelstvu městské části Praha – Lochkov  a zejména inicioval vznik Hornické matice slezsko-moravsko-české (1998), jejímž byl dlouholetým předsedou. Smyslem spolku  byla dokumentace a ochrana hornické kultury (hmotné i duchovní) a udržování hornických tradic. Za tím účelem Miloš Zárybnický aktivně objížděl regiony s hornickou tradicí v Česku, Polsku i Německu, publikoval, prezentoval, vystavoval a radou a pomocí významně přispěl k propagaci hornických památek a spolků.

Rovněž se snažil připomenout i historii svého rodného Lochkova, v 80. letech vydal Listy lochkovské kroniky, později v rámci aktivit Hornické matice inicioval vznik kolegia pro dějiny místních lomů a byl přítomen na posledním setkání pražských kronikářů v Muzeu hlavního města Prahy v roce 2014.

Poslední rozloučení s Milošem Zárybnickým se konalo 2. února 2022 v obřadní síni krematoria v Praze – Motole.

Vzpomínky Miloše Zárybnického na severu Paměť národa