1. července 2006 vstoupil v platnost zákon 132/2006 Sb. o kronikách obcí. Nová zákonná úprava upravila především možnost vedení obecní kroniky na počítači, obecně stanovila náležitosti kroniky a jejích příloh. Neřešila postavení obecních kronikářů, tak jako předchozí legislativa (zákon 80/1920 Sb. a navazující vyhlášky), jejíž platnost byla novým zákonem ukončena.

Vzniku zákona předcházela debata mezi odbornou veřejností (Svaz měst a obcí), politiky (vládou, poslanci, senátory). K zákonu se vyjádřila v době schvalovacího procesu i skupina kronikářů, která peticí nový zákon v uvedeném znění odmítla. O všem jsme ostatně před deseti lety psali na stránkách kronikářského zpravodaje. Jaká je situace dnes? Splnil zákon očekávání svých tvůrců?

Tématu se podrobně věnujeme uvnitř kronikářského zpravodaje.