Muzeum hl. m. Prahy před nedávnem svolalo kronikáře městských částí k vyplnění rozsáhlého dotazníku týkajícího se lidové kultury.
Cílem dotazníku, který vyplňovali kronikáři nejen v Praze, ale i v celé republice, je zmapovat stav současné podoby tradiční lidové kultury v České republice. Tento výzkum je prováděn NÚLK – Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici na základě vládního usnesení č. 571 ze dne 11. června 2003 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Na základě výsledků bude možné nejen identifikovat současný stav tradiční lidové kultury v naší zemi, ale rovněž navrhnout opatření, která napomohou uchovat tuto významnou složku našeho národního kulturního dědictví dalším generacím.
Dotazník se zabýval lidovou stravou, dopravou, obchodem, trhem a lidovým oděvem, což ve srovnání centra Prahy s okrajovými čtvrtěmi může být jistě ve výsledku velmi zajímavé, natožpak ve srovnání s venkovskými regiony.

Přesto pražští kronikáři nežijí jen vyplňováním dotazníků a klasickou tvorbou kronikářských záznamů. Tak na příklad:
– Kronikářka MČ Praha 15 (Horní Měcholupy, Hostivař) paní Marie Zdeňková
zpracovala 10 panelů na téma „15 let Prahy 15“, které byly vystaveny v rámci Dne Prahy 15; 8 panelů na téma „Záchrana pozdně přemyslovských fresek“ v hostivařském kostele Stětí sv. Jana Křtitele (spojeno s veřejnou sbírkou, umístěno ve vestibulu naší radnice a bude minim. do konce roku.); 15.10.2009 zavítalo do Hostivaře cca 26 účastníků Mezinárodní konference evropských včelařských svazů Apislavie. A protože bylo 260. výročí od narození hostivařského faráře Josefa Antonína Janiše a 220. výročí od vydání jeho knihy o včelách, tak chtěli vidět, kde knihu napsal. V kostele jsem připravila přednášku o historii městské části.
– Kronikář MČ Praha – Velká Chuchle Mgr. Tomáš Hromádka uspořádal ve dnech 18. – 20. září 2009 výstavu Chuchle na starých pohlednicích, kde představil na 100 zvětšeninách nejkrásnější chuchelské pohledy z let 1899 – 1939; radí k vzniku kroniky městské části ve Slivenci a tamtéž přispěl několika kapitolami do chystané publikace z historie obce; mimoto je již rok připravena k publikaci jeho autorská monografie o Malé a Velké Chuchli; ve škole: připravil přednášku pro žáky 5. třídy o chuchelské kronice; provedl studenty z partnerských škol z Litvy, Německa, Polska a Turecka po Velké Chuchli a Praze.
– Kronikář MČ Praha 11 (Jižní město) PhDr. Jiří Bartoň převzal v Brožíkově síni Staroměstské radnice dne 21.10.2009 Cenu Prahy 11. Jiří Bartoň je od roku 1994 kronikářem Městské části Praha 11. Pedagog, nyní důchodce, publicista zaměřený na regionální historickou vlastivědu. Podílí se na přípravě vlastivědných a informačních publikací, webových stránek městské části, CD nosičů a expozic různých obcí v naší republice a pražských čtvrtí, zejména pak v Jižním Městě, kde bydlí již třicet let. Usiluje o zachycení měnící se tváře Prahy 11, proměny její podoby a života v ní shromažďováním fotografií, textů a dalších dokladů. Vyhledává pamětníky a přátele regionální historie, přednáší, vystupuje na besedách, připravuje vycházky.