V úterý 5. 11. 2019 proběhl ve Státním okresním archivu Zlín seminář pro kronikáře, kterého se zúčastnilo celkem 15 osob.

Zaměřil se na pomoc začínajícím kronikářům, protože u řady obcí zlínského okresu došlo k nástupu nových kronikářů a ti projevili o takový seminář zájem.

V první části Pavel Šrámek ze Státního okresního archivu Zlín upozornil na informační zdroje pro kronikáře, platnou legislativu a obsáhle se věnoval ročnímu zápisu do kroniky a jeho náležitostem. V druhé části hovořil Lukáš Čoupek ze Státního okresního archivu Uherské Hradiště o přílohách ke kronice, především těch v digitální podobě a možnostech jejich uložení. Závěrem si kronikáři prohlédli depozitář zlínského archivu, kde jsou uložené kroniky.

Pavel Šrámek

Státní okresní archiv Zlín