Dosud se kronikáři okresu scházeli k jednání na pozvání Regionálního muzea a galerie v Jičíně v prostorách jičínského zámku zpravidla před Vánocemi. Spoluprací muzea s vedením Státního okresního archivu Jičín se tvoří nová tradice pracovních seminářů, zaměřených na pomoc kronikářům v obcích a městech. Zájem o prvý takový seminář byl tak mimořádný, že jednání muselo být operativně přesunuto z badatelny archivu do auly Lepařova gymnázia.

Stalo se tak jistě také díky účasti hlavního protagonisty, Mgr. Tomáše Hromádky, kronikáře z Velké Chuchle a správce elektronického portálu KRONIKY a KRONIKÁŘI, umístěného na internetu. Ve svém vystoupení účastníkům prezentoval přednášku na téma: SOUČASNÉ VEDENÍ OBECNÍCH KRONIK Téma vzbudilo mimořádnou pozornost a zájem přítomných kronikářů našeho okresu. Srozumitelnou formou se účastníci dozvěděli historii zákonů vydaných pro vedení obecní kroniky a současný stav legislativy v této oblasti. Host jim na konkrétních příkladech přiblížil požadavky na kronikáře a vysvětlil jejich postavení v rámci správy obcí a měst. Také představil nutné technické podmínky vedení kroniky, jako je speciální papír na psaní záznamů a doporučené psací potřeby pro jejich trvalý zápis. Popsal způsoby uložení kroniky i možnosti jejich vystavení pro veřejnost. Apeloval na kronikáře, aby podpořili předání uzavřených svazků kroniky do archivu, v zájmu jejich trvalého uchování a ochrany před nepříznivými vlivy prostředí.
S mimořádnou pozorností si posluchači zopakovali osnovu ročního zápisu obecní kroniky a způsob schvalování obsahu kronikářem vytvořených textů. Došlo i na aktuální otázky ochrany osobních dat, autorství převzatých dokumentů a příloh a jejich ukládání jako součást kroniky. Velkou pozornost přednášející věnoval možnosti psaní kroniky na počítači a její převod do digitální podoby. Velmi podnětná byla i následná beseda. Četné dotazy na přednášejícího dokázaly, že kronikář Tomáš Hromádka našel v Jičíně vděčné a poučené posluchače.
Jeho vystoupení doplnil ředitel Státního okresního archivu Jičín Mgr. Karel Chutný a kronikářka Jičína PhDr. Eva Bílková. Pan ředitel rozšířil vystoupení pana Tomáše Hromádky, hovořil o možnosti digitalizace listinných dokumentů a popsal způsob uložení takto získaných dat. Zdůraznil význam psaní obecní kroniky a tvorbu jejích příloh (v současné době i s nutným ohledem na výstupní datové formáty). Přiblížil možnosti Státního okresního archivu Jičín při metodické pomoci v nejrůznějších formách, jako osobní jednání, školení, zasílání metodických materiálů, zejména v elektronické podobě a mnohé další možnosti spolupráce. Poděkoval kronikářům za jejich významnou a někdy málo oceňovanou činnost a kroniky označil za důležitý, nenahraditelný, badatelsky nejžádanější a nejvyužívanější pramen pro studium regionálních dějin.
Kronikářka Jičína dr. Eva Bílková uvedla, že kronika je důležitá pro získání informací o obci, ale slouží také jako podklad pro práce obecnějšího charakteru. Popsala na konkrétních příkladech, čím může být okresní archiv kronikářům užitečný a jak jim může pomáhat v jejich badatelské činnosti. Kronikáři dostanou v badatelně k nahlédnutí kroniky své obce i kroniky z jiných míst, ke studiu jim budou nabídnuty další písemné materiály nebo knihy, noviny, časopisy a další publikace.

Přítomnost ředitele Regionálního muzea a galerie v Jičíně PhDr. Michala Babíka na semináři dokazuje ochotu pokračovat ve spolupráci obou paměťových institucí při podpoře práce kronikářů v okrese. Účastníci semináře takové snahy vítají a věří, že podobná užitečná setkání budou mít svoje další pokračování. Děkují pracovníkům archivu za vytvoření příjemné atmosféry, domácí občerstvení a milou příležitost k setkání s přáteli a spolupracovníky.

Oldřich Suchoradský
knihovník a kronikář Mlýnce u Kopidlna

Texty k fotografiím:

Č.1. Jednání kronikářů zahájil ředitel Státního okresního archivu Jičín Mgr. Karel Chutný.

Č.2 : Posluchači zcela zaplnili aulu Lepařova gymnázia, aby si vyslechli vystoupení Mgr. Tomáše Hromádky, kronikáře z Velké Chuchle.

Č.3: Se zájmem se setkalo vystoupení kronikářky města Jičína PhDr. Evy Bílkové.